ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

Logo profire

Gazy gaśnicze

Gazy chemiczne

 

Novec 1230

Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym gazem gaśniczym, o gęstości jedenaście razy większej od powietrza, którego działanie polega na absorpcji energii cieplnej i wywołaniu efektu schłodzenia. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, natomiast w stanie roboczym staje się gazem. W przeciwieństwie do CO2 jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego ten system gaszenia gazem przeznaczony jest do ognia związanego z palnymi cieczami, gazami i pożarami urządzeń elektrycznych. Novec 1230 gasi pożar zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń. Obecnie stosowany jest jako zamiennik halonów, jest mniej toksyczny i nie zmniejsza zawartości tlenu w pomieszczeniu. Rozpylony gaz daje efekt mgły, która szybko się rozprasza i nie przeszkadza w bezpiecznym opuszczeniu chronionej strefy.   Novec 1230 jest środkiem ekologicznym - nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia. Zbiorniki na gaz NOVEC 1230 produkowane są w różnych wielkościach (od 20 do 140 litrów).

 

Urządzenia gaśnicze gazowe

Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Dla tego rodzaju urządzenia gaśniczego gazowego zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu ? 10 sek.

System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach: pomieszczenia komputerowe, archiwa, zabytki, cenne dzieła sztuki, sterownie procesów technologicznych, unikatowa aparatura medyczna, urządzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silników, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery)

 

Novec 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

 

• potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0),

• potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1),

• czas życia w atmosferze - tylko 5 dni,

• duży margines bezpieczeństwa dla ludzi - stężenie projektowe gazu mieści się w przedziale 4-6%, podczas gdy bezpieczne stężenie graniczne wynosi 9%.

 

 

System gaszenia gazem FM200

Gaz HFC 227ea jest chemicznym środkiem gaśniczym, którego działanie polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. Jest środkiem bezpiecznym dla człowieka (potwierdzone badaniami w Polsce CNBOP i Państwowy Zakład Higieny) i środowiska: posiada tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu. W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych daje się łatwo skroplić przy niewielkich ciśnieniach dzięki czemu zajmuje niewielką powierzchnię składową (nawet 10-krotnie mniejszą), bez potrzeby wyodrębniania oddzielnego pomieszczenia na butle.

Zalety środka FM200

FM200 jest czystym środkiem gaśniczym, tzn. że nie zawiera substancji niszczących chronione urządzenia

i pomieszczenie, czyli nie powstają straty po pożarowe związane z gaszeniem - jak ma to miejsce w przypadku wody, piany czy proszku. Równocześnie wysoki próg parowania środka nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki, jaki może wystąpić przy użyciu innych środków gaśniczych (np. dwutlenek węgla).

FM200 nie przewodzi prądu elektrycznego i nie powoduje korozji, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia sprzętu elektrycznego pod napięciem. Zbiorniki na gaz HFC 227ea produkowane są w różnych wielkościach (od 20 do 140 litrów).

Charakterystyka systemu

Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Gazem roboczym wyrzucającym środek gaśniczy ze zbiorników jest nieszkodliwy dla ludzi

i środowiska azot pod ciśnieniem 42 barów. Dla systemu zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni

i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu ? 10 sek.

Zastosowanie systemu

System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach: pomieszczenia komputerowe, archiwa, zabytki, cenne dzieła sztuki, sterownie procesów technologicznych, unikatowa aparatura medyczna, urządzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silników, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery)

Środek FM 200, a prawo

Od dnia 26.02.2016r. zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015r. środek gaśniczy FM200 został uznany za substancję zubożającą warstwę ozonową, przez co znalazł się na liście F-gazów i nałożono na właścicieli szereg poniższych obowiązków:

 

- zarejestrowania stałych urządzeń gaśniczych FM-200 w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń

i Systemów ochrony Przeciwpożarowej;

- sporządzenia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej;

- dokonywania sprawdzenia pod względem wycieków SUG zawierających F-gazy

- zapewnienia, aby personel wyznaczony przez operatora posiadał niezbędny certyfikat w zakresie systemów ochrony ppoż. (certyfikat z obsługi F-gazów);

- zapewnienia, aby wpisy do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;

- wykonywanie kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisu F-gazów wyłączenie przez obsługę posiadającą wymagany certyfikat dla personelu.

 

 

 

Firma PROFIRE Sp. z o.o. posiada certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania oraz serwisowania systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) – numer certyfikatu UDT FGAZ-P/27/0167/16. Wszyscy nasi pracownicy wykonujący prace montażowe i serwisowe  posiadają certyfikaty dla personelu.

 

GAZY OBOJĘTNE

 

Działanie gazów obojętnych

Działanie gazów obojętnych polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej. Do osiągnięcia takiej zawartości O2 w powietrzu potrzebne jest użycie gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj. Gazy obojętne wytwarzają ubogą w tlen atmosferę, w której następuje gaszenie pożaru, natomiast ludzie mogą nadal swobodnie oddychać. Gazy obojętne są bezpieczne dla urządzeń, środowiska i ludzi. Główne miejsca instalacji systemu gaśniczego to pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, archiwa i muzea, galerie, biblioteki, magazyny farb i lakierów, rozdzielnie elektryczne, laboratoria.

Zalety gazów obojętnych

Zalety systemów z obojętnym środkiem gaśniczym:

- nieszkodliwy dla ludzi

- przyjazny dla środowiska

- nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania

- nie wywołuje korozji

- nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia

- przewodnictwo elektryczne jest redukowane do wartości niższej od tej, którą posiada zwykła atmosfera pomieszczenia.

 

PROFIRE Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie systemy oparte o wszystkie gazy obojętne. Są to:

 

INERGEN  IG-541 - mieszanina 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2

ARGONIT  IG-55 - mieszanina 50% azotu i 50% argonu

AZOT  IG-100 -100% azotu

ARGON  IG-01 - 100% argonu

 

Systemy gaszenia gazem

 

Pożar w obiekcie może być wykrywany i tłumiony na wiele sposobów. Jednym z nich jest gaszenie gazem. Systemy gaszenia gazem to samoczynne instalacje gaśnicze, które jako środek gaśniczy wykorzystują różnego rodzaju gazy. Gazami najczęściej wykorzystywanymi do gaszenia ognisk zapalnych oraz pożarów w obiektach są mieszaniny gazów obojętnych oraz gazy chemiczne. Gazy wykorzystywane w systemach gaszenia określa się mianem gazów gaśniczych. Gazy gaśnicze to te gazy, które przy normalnym ciśnieniu powietrza i w przedziale temperatur występujących w trakcie pożaru są niepalne. Jednocześnie gazy gaśnicze nie podtrzymują spalania, ani nie wchodzą w reakcje chemiczne z gaszonymi materiałami w sposób, który mógłby wpływać na podtrzymanie procesu spalania. Dobór gazu wykorzystywanego przez system gaszenia jest uzależniony do specyfiki obiektu oraz magazynowanych lub wykorzystywanych w nim substancji/materiałów.

 

 

Z czego składa się podstawowy system gaszenia gazem?

 

System gaszenia gazem to w rzeczywistości stałe urządzenia gaśnicze gazowe. W zależności od wielkości systemu mogą się składać na nie butle ze środkiem gaśniczym, wyzwalacz zaworu, kolektor zbiorczy, a także rurociągi, reduktory ciśnienia, czujki przepływu, zawory, węże przyłączeniowe oraz dysze – elementy niezbędne do magazynowania, rozprowadzania, a w razie potrzeby automatycznego uwalniania środka gaśniczego. Urządzenia gaśnicze gazowe są dodatkowo wyposażone w centrale sterowania gaszeniem, czujki pożarowe, przyciski ręcznego uruchamiania/zatrzymywania gaszenia, sygnalizatory, plafony oraz szereg urządzeń alarmowych różnego rodzaju.

Ważnym komponentem podstawowego systemu gaszenia gazem są również gazy gaśnicze, których dobór nigdy nie powinien być przypadkowy.

 

 

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe – projekt i wykonawstwo instalacji gaśniczej

 

Gaszenie gazem to nasza specjalność. Od lat na potrzeby klientów reprezentujących różne branże projektujemy i wykonujemy systemy gaszenia gazem i pomagamy w odpowiednim doborze gazów gaśniczych na potrzeby danych obiektów. Nasze rozwiązania bazują na urządzeniach renomowanych producentów, dzięki czemu możemy zagwarantować ich bezawaryjne działanie przez długi czas eksploatacji. W zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta, a także specyfiki chronionego obiektu wykonujemy proste oraz bardziej złożone systemy wykorzystujące zaawansowane urządzenia gaśnicze gazowe oraz dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej takie jak systemy oddymiania.

 

Gaszenie urządzeń elektrycznych

Oferowane przez naszą firmę rozwiązania doskonale sprawdzą się w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych. Umożliwiają to między innymi systemy gazowe, które dzięki swoim właściwościom pochłaniają energię cieplną i zapobiegają jej rozprzestrzenianiu. W ten sposób dochodzi do opanowania pożaru i całkowitego stłumienia ognia. Dlaczego dobór odpowiedniego systemu jest tak ważny, w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych? Ponieważ w odróżnieniu na przykład od drewna, próba stłumienia ognia wodą może spowodować porażenie, gdyż jest ona przewodnikiem prądu.

 

Czyste środki gaśnicze

W ofercie naszego przedsiębiorstwa dostępne są między innymi czyste środki gaśnicze. Rozwiązania te charakteryzują się swoją nieszkodliwością na gaszone przedmioty. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane w miejscach, w których zabezpieczenie mienia jest niezwykle ważne i nie może ulec zalaniu, a mogłoby do tego dojść w przypadku próby opanowania ognia wodą. Właśnie dlatego czyste środki gaśnicze znajdują zastosowanie w przypadku pożarów na przykład miejsc składowania dokumentów, dzieł sztuki czy produktów wysokiej wartości wykonanych z podatnych na spalenie surowców.

Zalety gaszenia czystymi środkami gaśniczymi

Do największych zalet gaszenia pożaru czystymi środkami gaśniczymi należy zaliczyć bez wątpienia brak ich negatywnego wpływu na objęte ogniem przedmioty i pomieszczenia. Nie jest to jednak jedyna istotna cecha tego rodzaju rozwiązań. Co jeszcze one oferują? Przede wszystkim są znacznie bardziej ekologiczne. Zastąpienie przestarzałych środków nowoczesnymi sprawia, że ich stosowanie jest o wiele bardziej przyjazne środowisku niż miało to miejsce kiedyś. Ponadto czyste środki są skuteczne w walce z różnymi grupami pożarów i co ważne nie przewodzą one prądu.

Logo profire

(48) 695 33 47 47

Tel
Logo profire