W jakich obiektach konieczny jest montaż systemów oddymiania?

Zagrożenia pojawiające się podczas pożaru, które powodują największe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się wewnątrz budynku to gazy pożarowe. Ograniczają one widoczność, wywołując dezorientację, wywołując problemy z oddychaniem mogące prowadzić do uduszenia, a także działając toksycznie. Sposobem na zapewnienie właściwego poziomu ochrony będzie zainstalowanie w obiekcie odpowiedniego systemu oddymiania. Przekonajmy się, czym są urządzenia tego typu i sprawdźmy, kiedy montaż okaże się niezbędny.

Czym jest system oddymiania?

System odymiania to urządzenia, które pozwalają na skuteczne wyprowadzanie gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i służących do tego klatek schodowych. Występują one w wariantach grawitacyjnych, mechanicznych oraz ciśnieniowych.

Kiedy trzeba zamontować system oddymiania?

Obowiązek zadbania o sprawne wyprowadzenie wszystkich użytkowników z budynku, w którym pojawi się zagrożenie pożarowe, przez zapewnienie drożnych dróg ewakuacyjnych, wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jak też Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nakazują one zainstalowanie systemu oddymiania w obiektach niskich ze strefą pożarową ZL II, a także średniowysokich ze strefą pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, jak również średniowysokich lub niskich ze strefą pożarową PM, mającą gęstość obciążenia ogniowego większą niż 500 MJ/m2 albo zawierającą pomieszczenie zagrożone wybuchem. Urządzenia tego rodzaju powinny się też znaleźć w budynkach mieszkalnych, jeżeli przekroczona zostanie maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego tj. 12 m.