Na jakich obszarach jest wymagane wykrywanie gazów?

Zachowanie pełnego bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych, a także obiektach przemysłowych wymaga wczesnego rozpoznawania zagrożeń i uruchamiania systemów odpowiedzialnych za eliminowanie zagrożeń, jak również ich szybką neutralizację. Do podstawowych instalacji tego rodzaju należy system sygnalizacji pożarowej, który w zależności od sytuacji może pokazywać wzrost temperatury czy pojawienie się dymu. W wielu przypadkach równie ważne będzie ostrzeganie o gromadzeniu się znacznej ilości gazów. Przekonajmy się, dlaczego i kiedy będzie to potrzebne.

Dlaczego obecność gazów może być niebezpieczna?

Gazy to substancje, które z uwagi na swoją niską temperaturę wrzenia występują w stanie lotnym. Wiele z nich ma właściwości wybuchowe oraz jest substancjami łatwopalnymi. Do eksplozji gazu dochodzi wówczas, gdy jego stężenie przekroczy dolną granicę wybuchowości określaną dla każdej substancji. Będzie to związane z zagrożeniem wynikającym z działania fali uderzeniowej, a więc nagłego wzrostu ciśnienia oraz podwyższonej temperatury i płomieni. Trzeba jednak pamiętać, że obecność gazów może także prowadzić do zatruć wynikających z toksyczności danej substancji, a także do uduszenia. Stanie się tak m.in. w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nadmierną ilością dwutlenku węgla lub tlenku węgla, czyli tzw. czadu. Kluczowy jest tu poziom najwyższego dopuszczalnego stężenia konkretnej substancji (NDS). Sposobem na eliminowanie zagrożeń spowodowanych możliwą obecnością gazów jest stosowanie odpowiednich do ich rodzaju detektorów.

Gdzie stosuje się rozwiązania pozwalające na wykrywanie gazów?

Obecność gazów powinna być monitorowana we wszystkich miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo zgromadzenia się ich ilości przekraczającej poziom NDS lub dolnej granicy wybuchowości. Stosuje się je zarówno w budynkach mieszkalnych – np. w kotłowniach zasilanych gazem płynnym, gdzie istotny będzie wzrost stężenia propanu lub propanu-butanu, a także tlenku węgla – jak i przemysłowych. Stały monitoring gazu będzie niezbędny tam, gdzie może tworzyć się atmosfera wybuchowa m.in. w rozlewniach gazu lub przy rurociągach służących do ich przesyłania.