ZABEZPIECZ

PRZED

POŻAREM

OFERTA

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE

GAZY CHEMICZNE

 

Novec 1230

Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym środkiem gaśniczym, o gęstości jedenaście razy większej od powietrza, którego działanie polega na absorpcji energii cieplnej i wywołaniu efektu schłodzenia. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, natomiast w stanie roboczym staje się gazem. W przeciwieństwie do CO2 jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego przeznaczony jest do gaszenia ognia związanego z palnymi cieczami, gazami i pożarami urządzeń elektrycznych. Novec 1230 gasi pożar zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń. Obecnie stosowany jest jako zamiennik halonów, jest mniej toksyczny i nie zmniejsza zawartości tlenu w pomieszczeniu. Rozpylony gaz daje efekt mgły, która szybko się rozprasza i nie przeszkadza w bezpiecznym opuszczeniu chronionej strefy.  Novec 1230 jest środkiem ekologicznym - nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia. Zbiorniki na gaz NOVEC 1230 produkowane są w różnych wielkościach (od 20 do 140 litrów).

 

Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Dla systemu zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu ? 10 sek.

System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach: pomieszczenia komputerowe, archiwa, zabytki, cenne dzieła sztuki, sterownie procesów technologicznych, unikatowa aparatura medyczna, urządzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silników, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery)

 

Novec 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

 

• potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0),

• potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1),

• czas życia w atmosferze - tylko 5 dni,

• duży margines bezpieczeństwa dla ludzi - stężenie projektowe gazu mieści się w przedziale 4-6%, podczas gdy bezpieczne stężenie graniczne wynosi 9%.

 

 

FM200

Gaz HFC 227ea jest chemicznym środkiem gaśniczym, którego działanie polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. Jest środkiem bezpiecznym dla człowieka (potwierdzone badaniami w Polsce CNBOP i Państwowy Zakład Higieny) i środowiska: posiada tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu. W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych daje się łatwo skroplić przy niewielkich ciśnieniach dzięki czemu zajmuje niewielką powierzchnię składową (nawet 10-krotnie mniejszą), bez potrzeby wyodrębniania oddzielnego pomieszczenia na butle.

FM200 jest czystym środkiem gaśniczym, tzn. że nie zawiera substancji niszczących chronione urządzenia

i pomieszczenie, czyli nie powstają straty po pożarowe związane z gaszeniem - jak ma to miejsce w przypadku wody, piany czy proszku. Równocześnie wysoki próg parowania środka nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki, jaki może wystąpić przy użyciu innych środków gaśniczych (np. dwutlenek węgla).

FM200 nie przewodzi prądu elektrycznego i nie powoduje korozji, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia sprzętu elektrycznego pod napięciem. Zbiorniki na gaz HFC 227ea produkowane są w różnych wielkościach (od 20 do 140 litrów).

Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Gazem roboczym wyrzucającym środek gaśniczy ze zbiorników jest nieszkodliwy dla ludzi

i środowiska azot pod ciśnieniem 42 barów. Dla systemu zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni

i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu ? 10 sek.

System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach: pomieszczenia komputerowe, archiwa, zabytki, cenne dzieła sztuki, sterownie procesów technologicznych, unikatowa aparatura medyczna, urządzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silników, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery)

Od dnia 26.02.2016r. zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015r. środek gaśniczy FM200 został uznany za substancję zubożającą warstwę ozonową, przez co znalazł się na liście F-gazów i nałożono na właścicieli szereg poniższych obowiązków:

 

- zarejestrowania stałych urządzeń gaśniczych FM-200 w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń

i Systemów ochrony Przeciwpożarowej;

- sporządzenia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej;

- dokonywania sprawdzenia pod względem wycieków SUG zawierających F-gazy

- zapewnienia, aby personel wyznaczony przez operatora posiadał niezbędny certyfikat w zakresie systemów ochrony ppoż. (certyfikat z obsługi F-gazów);

- zapewnienia, aby wpisy do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej były dokonywane przez osobę posiadającą odpowiedni certyfikat dla personelu;

- wykonywanie kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwacji lub serwisu F-gazów wyłączenie przez obsługę posiadającą wymagany certyfikat dla personelu.

 

 

 

Firma PROFIRE Sp. z o.o. posiada certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania oraz serwisowania systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) – numer certyfikatu UDT FGAZ-P/27/0167/16. Wszyscy nasi pracownicy wykonujący prace montażowe i serwisowe  posiadają certyfikaty dla personelu.

 

GAZY OBOJĘTNE

 

Działanie gazów obojętnych polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej. Do osiągnięcia takiej zawartości O2 w powietrzu potrzebne jest użycie gazu obojętnego w ilości odpowiadającej ok. 40% obj. Gazy obojętne wytwarzają ubogą w tlen atmosferę, w której następuje gaszenie pożaru, natomiast ludzie mogą nadal swobodnie oddychać. Gazy obojętne są bezpieczne dla urządzeń, środowiska i ludzi. Główne miejsca instalacji systemu gaśniczego to pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, archiwa i muzea, galerie, biblioteki, magazyny farb i lakierów, rozdzielnie elektryczne, laboratoria.

Zalety systemów z obojętnym środkiem gaśniczym:

- nieszkodliwy dla ludzi

- przyjazny dla środowiska

- nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania

- nie wywołuje korozji

- nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia

- przewodnictwo elektryczne jest redukowane do wartości niższej od tej, którą posiada zwykła atmosfera pomieszczenia.

 

PROFIRE Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie systemy oparte o wszystkie gazy obojętne. Są to:

 

INERGEN  IG-541 - mieszanina 52% azotu, 40% argonu i 8% CO2

ARGONIT  IG-55 - mieszanina 50% azotu i 50% argonu

AZOT  IG-100 -100% azotu

ARGON  IG-01 - 100% argonu

 

(48) 695 32 47 47

24h