ProFire

Stałe Urządzenia Gaśnicze: FM200, Novec 1230, HFC227ea, gaszenie gazem Inergen

Instalacje teletechniczne


 

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są związane na stałe z obiektem, w którym są zamontowane oraz posiadają własny zapas środka gaśniczego - najczęściej są to FM-200, NOVEC 1230 lub CO2. SUG służy do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru w pomieszczeniach, gdzie użycie innych środków gaśniczych niż gazy obojętne może spowodować uszkodzenie cennych urządzeń. Gaszenie gazem obojętnym jest bezpieczne dla ludzi znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu oraz dla środowiska naturalnego. Uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. 

FM200

Gaz HFC 227ea jest obojętnym środkiem gaśniczym, którego działanie polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. Jest środkiem bezpiecznym dla człowieka (potwierdzone badaniami w Polsce CNBOP i Państwowy Zakład Higieny) i środowiska: posiada tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu. W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych daje się łatwo skroplić przy niewielkich ciśnieniach dzięki czemu zajmuje niewielką powierzchnię składową (nawet 10-krotnie mniejszą), bez potrzeby wyodrębniania oddzielnego pomieszczenia na butle.

FM200 jest czystym środkiem gaśniczym, tzn. że nie zawiera substancji niszczących chronione urządzenia i pomieszczenie, czyli nie powstają straty po pożarowe związane z gaszeniem - jak ma to miejsce w przypadku wody, piany czy proszku. Równocześnie wysoki próg parowania środka nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki, jaki może wystąpić przy użyciu innych środków gaśniczych (np. dwutlenek węgla).

FM200 nie przewodzi prądu elektrycznego i nie powoduje korozji, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia sprzętu elektrycznego pod napięciem. Zbiorniki na gaz HFC 227ea produkowane są w różnych wielkościach (od 20 do 140 litrów).

Duża gama zbiorników pozwala zaoferować zbiorniki optymalnie dobrane do dokładnie wyliczonej ilości środka gaśniczego. Gazem roboczym wyrzucającym środek gaśniczy ze zbiorników jest nieszkodliwy dla ludzi i środowiska azot pod ciśnieniem 42 barów. Dla systemu zaprojektowano specjalne zawory oraz dysze dobierane indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, uwzględniające szczególne wymagania środka gaśniczego m.in.: określony czas wypływu ≤ 10 sek.

System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach, pomieszczeniach i urządzeniach: pomieszczenia komputerowe, archiwa, zabytki, cenne dzieła sztuki, sterownie procesów technologicznych, unikatowa aparatura medyczna, urządzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silników, magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery).

INERGEN

Inergen należy do najnowocześniejszych środków gaszących pożary. Działanie Inergenu polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej. Inergen wytwarza ubogą w tlen atmosferę, w której następuje gaszenie pożaru, natomiast ludzie mogą nadal swobodnie oddychać. W skład środka gaśniczego wchodzą: azot (52%), argon (40%) oraz dwutlenek węgla (8%). Inergen jest bezpieczny dla urządzeń, środowiska i ludzi, dlatego jest jednym z najczęściej stosowanych środków gaśniczych. Główne miejsca instalacji systemu gaśniczego to pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, archiwa i muzea, galerie, biblioteki, magazyny farb i lakierów, rozdzielnie elektryczne, laboratoria.

Zalety systemu ze środkiem gaśniczym Inergen:

  • nieszkodliwy dla ludzi
  • przyjazny dla środowiska
  • nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania
  • nie wywołuje korozji
  • nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia
  • przewodnictwo elektryczne jest redukowane do wartości niższej od tej, którą posiada zwykła atmosfera pomieszczenia.

Novec 1230

Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym środkiem gaśniczym, o gęstości jedenaście razy większej od powietrza, którego działanie polega na absorpcji energii cieplnej i wywołaniu efektu schłodzenia. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, natomiast w stanie roboczym staje się gazem. W przeciwieństwie do CO2 jest on bezpieczniejszy dla ludzi oraz nie wywołuje szoku termicznego gaszonych obiektów, dlatego przeznaczony jest do gaszenia ognia związanego z palnymi cieczami, gazami i pożarami urządzeń elektrycznych. Novec 1230 gasi pożar zanim dojdzie do poważniejszych uszkodzeń. Obecnie stosowany jest jako zamiennik halonów, jest mniej toksyczny i nie zmniejsza zawartości tlenu w pomieszczeniu. Rozpylony gaz daje efekt mgły, która szybko się rozprasza i nie przeszkadza w bezpiecznym opuszczeniu chronionej strefy.  Novec 1230 jest środkiem ekologicznym - nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia.

CO2

Dwutlenek węgla (CO2) jest najstarszym środkiem gaśniczym gazowym stosowanym w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG). Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, nie przewodzącym prądu gazem obojętnym. Ze względu na swoje właściwości duszące stopniowo został wyparty przez inne środki, w obszarach stałego przebywania ludzi. Niemniej jednak, stanowi on idealne rozwiązanie dla ochrony technologii w przemyśle. CO2 charakteryzuje się wysoką skutecznością gaśniczą oraz niską ceną. W przemyśle jest on używany w systemach gaśniczych, zobojętniających jak również inertyzujących. Systemy CO2 poprawnie zaprojektowane, które uwzględniły systemy bezpieczeństwa personelu takie jak: nawaniacze gazu, sygnalizatory ostrzegawcze elektryczne i pneumatyczne, opóźniacze itp. nie muszą stanowić niebezpieczeństwa o ile są poprawnie eksploatowane i serwisowane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie. Dwutlenek węgla pozwala na gaszenie pożarów typu rozlewiska, gdy nie ma ścian wygradzających. Dwutlenek węgla jest około 1,5 razy cięższy od powietrza. Wbrew pozorom, środek ten jest pro-ekologiczny, gdyż odzyskuje się go z atmosfery.

System jest wysokociśnieniowy i jest oferowany w dwóch odmianach, jako: jednostrefowy i wielostrefowy system. Systemy wysokociśnieniowe wykorzystuje się w systemach gaśniczych ale również zobojętniających. Systemy te pracują w oparciu o zbiorniki 67 l (lub mniejsze) i ciśnieniu magazynowania CO2 50 bar.

 

Systemy stałych urządzeń gaśniczych wodnych

Czynnikami niezbędnymi do powstania pożaru są tlen, ciepło oraz materiał palny. System mgły wodnej eliminuje dwa z nich: tlen i ciepło. Działanie systemu mgły wodnej polega na rozpyleniu wody na drobne kropelki, co powoduje zwiększenie jej powierzchni, a tym samym zwiększa się szybkość odbierania ciepła ze środowiska pożaru. Rozdrobnienie wody do kropel o średnicy około 150 mikrometrów uzyskiwane jest za pomocą specjalnie skonstruowanych dysz. Kropelki powstają w dyszach pod wpływem ciśnienia około 100 bar. System dodatkowo chłodzi gazy pożarowe, obniża stężenie tlenu w środowisku pożaru oraz obniża zadymienie. Do korzyści gaszenia mgłą wodną zaliczamy małe zapotrzebowanie na wodę, małe zużycie energii oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najważniejsze zalety tego rodzaju systemu to: brak ujemnego wpływu na środowisko i człowieka, ograniczone straty wtórne spowodowane gaszeniem, nie wymaga szczelności pomieszczenia, niskie koszty środka gaśniczego oraz niewielki ciężar instalacji. Pożar jest gaszony przy minimalnej ilości wody oraz przy minimalnych zniszczeniach urządzeń. Systemy mgły wodnej stosowane są do ochrony przeciwpożarowej urządzeń technologicznych oraz pras wykorzystywanych w przemyśle, przewodów kablowych i transformatorów. Instalacja składa się ze źródła zaopatrzenia w wodę wraz z pompą, dysz rozpylających, systemu rurowego, filtrów oraz systemu wykrywania i sterowania.