ProFire

Serwis, przeglądy, konserwacje i pomiary systemów zabezpieczeń technicznych

 

 

 

Wszystkie urządzenia i instalacje mogą ulegać uszkodzeniom w trakcie eksploatacji. Również parametry pracy mogą z różnych powodów ulegać zmianie. Instalacje elektryczne, podobnie jak każdy wyrób, muszą być zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i przekazane do użytku. Integralną częścią tego procesu są pomiary i przeglądy kontrolne. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłową pracę systemu w dłuższym okresie czasu. Obecnie są one wymagane na mocy przepisów prawnych, ale jest to też ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i poprawne działanie urządzeń elektrycznych. Niesprawna instalacja elektryczna stanowi bardzo duże zagrożenie zarówno dla życia, jak i bezpieczeństwa pracy urządzeń oraz stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Niewłaściwe zasilanie podłączonych urządzeń może grozić ich uszkodzeniem lub powodować wadliwe działanie. Poprawnie wykonane pomiary kontrolne oraz okresowe przeglądy pozwalają wyeliminować te zjawiska do minimum. Dzięki nowoczesnym urządzeniom można ją w prosty sposób przetestować i zapobiec kosztownym awariom.

Nawiązanie współpracy z Klientem nie kończy się w momencie oddania do użytku gotowego systemu. Zrealizowany projekt musi podlegać okresowym przeglądom i konserwacjom. Duże znaczenie ma pełen serwis, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny oraz dobrze zorganizowana komórka techniczna. Dzięki temu jest też możliwość stałych konsultacji i organizacji szkoleń dla użytkowników. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego zachowania się danego urządzenia natychmiastowej pomocy i wsparcia udzieli wykwalifikowany personel techniczny. Na życzenie Klienta można wykonać pomiary i inwentaryzacje posiadanych przez niego zasobów instalacji oraz urządzeń.